Середа, 14.11.2018, 02:35 | Вітаю Вас Гість | Реєстрація | Вхід
Головна » 2011 » Квітень » 17 » Матеріал за 2004 рік але зараз актуальний. Первинні документи у підприємця-платника єдиного податку
19:32
Матеріал за 2004 рік але зараз актуальний. Первинні документи у підприємця-платника єдиного податку
Коли йдеться про фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою господарську діяльність відповідно до Указу Президента "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності” у редакції від 28 червня 1999 р. №746/99 (далі – Указ), то перше, що спадає на думку, це єдиний податок, який сплачують підприємці і у сплаті якого полягає спрощена система оподаткування. Але, як бачимо із назви Указу, спрощеною є не лише система оподаткування, а й система обліку. При чому як обліку податкового, так і обліку бухгалтерського. Оскільки в обліку відображаються всі господарські операції на підставі первинних документів, то в цій статті зупинимося на питанні наявності у фізичної особи-платника єдиного податку первинних документів та необхідності їх зберігання і надання під час перевірки контролюючим органам.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Почнемо з бухгалтерського обліку. Його підприємці-платники єдиного податку не ведуть. Так, відповідно до ст. 1 базового Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 червня 1999 р. "бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збереження та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень”. А п. 1 ст. 2 цього Закону наголошує, що "цей закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності”. Фізичні особи до цього Закону не мають жодного відношення.

Позаяк записи в бухгалтерському обліку здійснюються на підставі первинних документів, то не можна лишити поза увагою "Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”, затверджене наказом Мінфіну №88 від 24 травня 1995 р. Пункт 1.1 цього Положення "встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозрахунковими організаціями”. Як бачимо, цей документ обов'язковий для застосування лише юридичними особами.

Щодо наявності у підприємців товарних накладних як одного з найпоширеніших первинних документів, то з цього приводу звернімося до "Інструкції про порядок виготовлення, зберігання і застосування типових форм первинного обліку №КО-1 і №М-20”, затвердженої наказом Держкомстату №263 від 27 липня 1998 р. Відповідно до її п. 1.1 "Типова форма №М-20 "Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей” є обов’язковою до застосування всіма підприємствами, організаціями, філіями, відділеннями, іншими структурними підрозділами, незалежно від форми власності та господарювання”. У переліку суб’єктів, які обов'язково застосовують цю Інструкцію, підприємців-фізичних осіб немає. Підтвердженням цього є і норма п. 2.2 даної Інструкції: "Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей підприємством, що здійснило їх відпуск, для оприбуткування їх підприємством-одержувачем та для дозволу на вивіз їх з території підприємства-постачальника, а також для їх складського, оперативного і бухгалтерського обліку”.

Оскільки підприємець-платник єдиного податку відповідно до п. 2 ст. 55 Господарського кодексу України є суб’єктом господарювання, то норми ГК для нього обов'язкові. Що ж говорить ГК із питання, яке обговорюється? По-перше, п. 8 ст. 19 ГК зобов'язує всіх суб’єктів господарювання здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом. А по-друге, обов'язки підприємців-фізичних осіб у ГК виділені окремо. Так, відповідно до п. 6 ст. 128 ГК "громадянин-підприємець зобов’язаний... вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства, своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи, інші необхідні відомості для нарахування податків і сплачувати податки в порядку і в розмірах, встановлених законом”. Цей перелік обов'язків є вичерпним і, як видно, обов'язку зі зберігання та надання для перевірки первинних бухгалтерських документів немає. А облік необхідно вести відповідно до вимог законодавства, яке наразі не зобов’язує підприємця вести бухгалтерський облік.

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК

Тепер звернімося до питання ведення податкового обліку фізичними особами-платниками єдиного податку з використанням первинних документів. Для обліку їх діяльності існує Книга обліку доходів і видатків (форма №10). Необхідність її ведення передбачена наказом ДПА України №599 від 29 жовтня 1999 р. "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку і порядку його видачі”. Порядок ведення цієї Книги не встановлює обов'язку занесення в неї даних на підставі первинних документів. Крім того, Закон України "Про податок на доходи фізичних осіб” встановлює норму, за якою документального підтвердження вимагають лише валові доходи та валові витрати осіб, які знаходяться на загальній системі оподаткування. Доцільно наголосити, що все викладене стосовно можливості відсутності первинних документів у підприємця спрацьовує лише у разі здійснення господарської діяльності в межах України. При проведенні зовнішньоекономічної діяльності, наприклад, поставок нерезиденту або від нерезидента, контроль здійснюється митними органами з обов'язковим оформленням вантажної митної декларації. А її, в свою чергу, неможливо оформити без відповідних первинних документів, які разом із декларацією необхідно зберігати. Наявність імпортного товару без відповідних документів підпадає під ознаки контрабанди. Про це слід пам’ятати підприємцям-учасникам ЗЕД.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Повернімося до підприємців-платників єдиного податку, що здійснюють діяльність у межах України. Як відомо, за будь-яке порушення встановлених правил законодавець передбачає міру відповідальності. Яка ж відповідальність встановлена для підприємців-платників єдиного податку за відсутність у них на час перевірки первинних документів? Указ передбачає три види відповідальності:

- за правильність нарахування єдиного податку;
- за своєчасність подачі розрахунків єдиного податку;
- за своєчасність сплати єдиного податку.

Як бачимо, за відсутність первинних документів у підприємців, як і за порушення ведення бухгалтерського обліку на підставі первинних документів, відповідальність не настає. Що ж до відповідальності за порушення правил ведення бухгалтерського обліку, встановленої Кодексом про адміністративні правопорушення, то до підприємців-фізичних осіб вона не може бути застосована, бо адмінштрафи накладаються на посадових осіб, а підприємці ними не є. До речі, нещодавно ДПА України видала наказ №326 від 11 червня 2004 р., яким затвердила "Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності-фізичними особами” (далі – Порядок). Отже, Порядок не встановлює якихось особливостей перевірки платників єдиного податку. Цим документом передбачено, що перед початком перевірки особа, що здійснює перевірку, "зобов’язана прийняти надані суб’єктом підприємницької діяльності документи, пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності за період, що перевіряється”. Конкретно про первинні документи не йдеться нічого. Більше того, допускається ситуація, за якої документи у підприємця відсутні (ч. 11 п. 1.3 Порядку): "У разі відсутності у платника податків документів, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, така особа повинна надати письмове пояснення щодо причин їх відсутності”. У вступній частині акта документальної перевірки необхідно внести інформацію про документи, використані під час цієї перевірки. А в описовій частині акта "за кожним відображеним фактом порушення податкового та валютного законодавства необхідно зазначити первинний документ, на підставі якого вчинено записи з обліку, а у разі відсутності такого – інші докази, що достовірно підтверджують наявність факту порушення”. Таким чином, можна дійти висновку, що у підприємця, зокрема платника єдиного податку, первинні документи можуть зберігатися до проведення перевірки, а можуть бути відсутніми на час перевірки. Факт відсутності фіксується в акті перевірки, але відповідальність за таку відсутність не настає. Підприємець лише повинен письмово пояснити, чому первинні документи відсутні. А такі пояснення можна базувати на аргументах, викладених у цій статті.

ВИСНОВКИ
Резюмуючи викладене, можна зазначити таке:

- підприємці-платники єдиного податку бухгалтерський облік на підставі первинних документів не ведуть, а податковий облік ведуть у спрощеному вигляді, але теж без зберігання первинних документів;
- позаяк одним із критеріїв знаходження на спрощеній системі оподаткування є обсяг виручки від реалізації (не більше 500 тис. грн на рік), то обов'язково зберігати треба виписки обслуговуючого банку для визначення величини виручки. Ці виписки надаються контролюючим органам;
- підприємець повинен зберігати і надавати лише загальні документи: свідоцтво про держреєстрацію; свідоцтво про сплату єдиного податку; документ про сплату єдиного податку та книгу обліку доходів і витрат. Наявність цих документів обов'язкова;
- всі інші первинні бухгалтерські документи можна не зберігати, а якщо вони є на час перевірки, то на вимогу контролюючих органів можуть не надаватися.

Автору цієї статті, надаючи правову допомогу приватним підприємцям-платникам єдиного податку, вже не раз доводилося складати пояснення контролюючим органам під час перевірки підприємців, базуючись саме на аргументах, викладених в цій статті. І слід сказати, що податківцям, вимагаючи первинні документи, особливо апелювати було ні до чого. У будь-якому разі законодавчого обґрунтування вимоги не було жодного разу. Тому підприємці-платники єдиного податку, не бажаючи показувати перевіряючим свої первинні документи (особливо накладні з переліками продукції), можуть використовувати викладені зауваження.

   
Костенко Леся

Юристконсульт ТОВ "ДК-Полтава"


Переглядів: 1366 | Додав: lpp | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: